| sadowod.com | vivaspb.com |

MAS DUŠA, o.z.

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z., ktorého obsahom bolo prerokovanie postupu združenia po rozhodnutí o schválení Stratégie CLLD pre územie a udelení štatútu MAS. Správna rada rozhodla:

a) Zabezpečiť zdroje na 5%-né spolufinancovanie SCLLD – do 10.12.2017; požiadať členské subjekty o mimoriadny príspevok v spojení s platbou nevyrovnaných členských príspevkov;

b) Spracovať a predložiť ŽoPr. V zmysle Výzvy IROP ŠC 5.1.1 - Výzva na predkladanie ŽoPr na chod MAS; Iniciatívne sa zapojiť do ďalších programov a výziev;

c) Stanoviť základné princípy informovania o možnostiach dotácii pre subjekty v území, prípravy projektov a transparentného výberu najlepších projektov a kontroly ich implementácie; Usilovať o efektívnosť využitia zdrojov, otvorenosť a informovanosť, transparentnosť hodnotenia, udržateľnosť projektov, integrovanosť a spoluprácu;

d) Pripraviť a realizovať informačnú kampaň medzi občanmi a subjektami na území MAS DUŠA, osobitnú pozornosť venovať informovaniu a príprave projektov v lokálnych partnerstvách;

e) Pripraviť aktivity realizovateľné v rámci projektov spolupráce;

f) Vybudovať komunikačný systém medzi orgánmi MAS DUŠA - lokálnymi partnerstvami MAS – miestnymi aktérmi;

g) Vybudovať kanceláriu MAS DUŠA, schváliť manažéra a prijať ďalšie personálne rozhodnuti;

h) Zabezpečiť dostatočnú kapacitu ľudí, ktorí budú pracovať v systéme ITMS+ a budú zabezpečovať podporu lokálnym administrátoro

i) Na základe stanovených kritérií uskutočniť výber odborných hodnotiteľov projektov a ďaľších odborných tímov;

j) Aktualizovať harmonogram výziev a zabezpečiť prípravu vyhlásenia prvých výziev;

k) Vyškoliť odborné tímy k riadeniu, administrácii a hodnoteniu projektov;

l) Zaktivizovať a skoordinovať prácu orgánov MAS DUŠA k zabezpečeniu implementácie SCLLD;

m) Prihlásiť MAS DUŠA za prijímateľa 2 % z daní;

n) Pripraviť aktualizáciu komunikačného systému v rámci územia MAS. Postaviť nový bezpečný webový portál a zabezpečiť jeho prepojenie s webovými stránkami obcí.

 

  1.  
Dňa 20.11.2017 nám bolo z PPA doručené ROZHODNUTIE о SCHVÁLENÍ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A O UDELENÍ ŠTATÚTU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY, čo je presne dva roky po jej schválení Valným zhromaždením nášho verejno-súkromného partnerstva. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzkové náklady miestnej akčnej skupiny a oživenie bude miestna akčná skupina povinná implementovať schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou v plnom rozsahu.

Vážení návštevníci,

cieľom tejto stránky je predstaviť územie, na ktorom pôsobí verejno-súkromné partnerstvo MAS DUŠA, o.z., jeho obce a život ich obyvateľov.

Názov partnerstva je odvodený od riečky sprevádzajúcej rieku Laborec na jej strednom úseku. Ich spojitosť spočíva i v tom, že územie ktorým preteká, pôvodne pretekal aj Laborec. V "novom" koryte Laborca a Duše nachádzame inšpiráciu k rozvoju územia mikroregiónu.

Táto webstránka chce predstaviť krásy územia a život efektívne fungujúceho verejno-súkromného partnerstva. Má vytvárať predpoklady pre širokú diskusiu občanov mikroregiónu o jeho ďalšom smerovaní a pomáhať riešiť existujúce problémy.

Chceme podnecovať aktivitu a iniciatívu obyvateľov, vytvárať predpoklady pre spoluprácu miestnych aktérov, uplatňovať rozum pri využívaní vnútorného potenciálu mikroregiónu s cieľom zvýšiť kvalitu života na celom jeho území.

 

Mgr. Ján Frena, predseda MAS DUŠA, o.z.

Dňa 13.11.2017 bolo na webovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka zverejnené Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny:

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

V zozname schválených je aj naša MAS DUŠA, o.z.

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1497