| sadowod.com | vivaspb.com |

Aktuálne projekty

O projekte

Názov projektu:

„Rastúci potenciál žien – nástroj zmeny“

Hlavný projektový partner:

Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Projektový partneri:

Agentúra pre miestny rozvoj & informačné zdroje "Europolis"

Miesto realizácie projektu:

Košický a Prešovský kraj, Slovenská republika,  Zakarpatská oblasť, Ukrajina

Termín začiatku realizácie:

1.1.2014

Termín ukončenia realizácie:

30.6.2015 - predlžené do 31.12.2015

Rozpočet projektu:

172 236,00 EUR

Výška finančného príspevku:

155 012,40 EUR

Identifikačné číslo grantu:

HUSKROUA/1101/221

Celkovým cieľom projektu je prispieť k podnikaniu žien prostredníctvom cieleného rozvoja zručností a výmenou skúseností.

Špecifické ciele:

 • Lepšie spoznať špecifiká podnikateľského prostredia na Ukrajine a na Slovensku prostredníctvom analýzy.
 • Zlepšenie obchodných zručností prostredníctvom cieleného vzdelávania, výmenou skúseností a praktických príkladov.
Cieľovou skupinou sú všetky ženy, ktoré chcú začať podnikať alebo už začali podnikať, ale chcú si rozšíriť svoje vedomosti o jeho fungovaní.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1 - Situačná analýza rozdielov medzi podmienkami podnikania na Slovensku a na Ukrajine.
 • Aktivita 2 - Cielené školenia pre ženy na zlepšenie hospodárskej a sociálnej zručnosti na zriadenie a prevádzku vlastného podnikania, zvýšenie kapacít pre udržateľný rozvoj a výmenu skúseností a praktických príkladov pre vytváranie lepších podmienok pre malé a stredné podniky a rozvoj podnikania.
 • Aktivita 3 - Poradenské služby pre cieľovú skupinu (napr. príprava podnikateľsk.ého plánu, podpora tvorby nových malých a stredných podnikov, marketingové plány, finančný plán a rozpočty, atď.)
 • Aktivita 4 - Vedenie konferencie o výsledkoch projektu a osvedčených postupoch
 • Aktivita 5 - Riadenie projektu

Očakávané výsledky:

 • Vytvorenie lepších podmienok na začatie a rozvoj podnikania,
 • Výmena skúseností,
 • Nadviazanie kontaktov a partnerstiev,
 • Podpora investičných príležitostí a spolupráce podnikov,
 • Lepšia spolupráca a vytváranie sietí medzi podnikateľmi.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013


Program cezhranicnej spolupráce ENPI Program je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie