| sadowod.com | vivaspb.com |

Prieskum problémov

Vysoko pozitívne možno hodnotiť prístup občanov jednotlvých obcí k prieskumu problémov v jednotlivých obciach. Poďakovanie patrí aj anketárom, ktorí sa podieľali na distribúcii dotazníkov ako aj ich zbere. Poďakovanie patrí aj starostom a pracovníkom obecných úradov, ktorí v súlade s jednotnými pokynmi informovali o zámere prieskumu, organizácii distribúcie dotazníkov, ich zberu do zhotovených urien a umiestených na vybraných miestach tak, aby bola zabezpečená anonymita respondentov. Mimoriadne cenným poznatkom bola aktivita obyvateľov, resp. rodín v jednotlivých obciach, keď do každého obyvaného domu v rámci územia bol doručený dotazník so špecifickými problémami prislušnej obce. Zdôrazniť je potrebné, že zoznam problémov v obciach bol zostavovaný v súčinnosti s obyvateľmi jednotlivých obcí, pričom do zoznamu boli uvedené aj problémy, ktorých riešenie nie je v kompetencii samosprávnych orgánov. Ku 660 vybraným problémov v rámci všetkých členských obcí občania v rámci samotného prieskumu dopísali ďalších 256 problémov, čo svedčí o záujme občanov o verejné dianie. Dokazuje to aj výber problémov v 1. voľbe a prioritnych problémov v druhej voľbe, keď občania svoje voľby v dotazníkoch upravovali a dopisovali ďalšie problémy. Ocenením prieskumu je najmä dopísaná poznámka v jednom z vyše 6800 distribuovaných dotazníkov: Ďakujem, že som sa mohol aspoň takýmto spôsobom vyjadriť." Poznatky z prieskumu sú mimoriadne cennou studnicou pre orgány samosprávy obcí ako i celé VSP MAS DUŠA, o.z.

Občianske združenie Miestna akčná skupina DUŠA v súvislosti s prebiehajúcou prípravou Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou realizovala vo všetkých členských obciach anonymny dotazníkový prieskum – Identifikácia prioritných problémov obce. Úlohou dotazníkového prieskumu bolo získať poznatky, aké problémy najviac pociťujú občania v jednotlivých obciach.

Dotazníkový prieskum bol realizovaný za pomoci dobrovoľníkov v súčinnosti  so zastupiteľským orgánmi obce - starostom obce, poslancami obecného zastupiteľstva a občanmi obce.

Prieskum bol vykonávaný formou tlačených dotazníkov, ktoré boli distribuované do jednotlivých domácností od 1. do 7.10.2015. Respondenti boli usmernení, aby zodpovedne a aktívne pristúpili k predloženému zoznamu problémov, ktoré boli  spracované špeciálne pre každú jednotlivú obec. Dotazníky boli zostavené v súčinnosti s miestnymi aktérmi rozvoja obce. Spracovaný a predložený zoznam problémov mohli  respondenti do dotazníka dopísaním doplniť. Spracovatelia prieskumu do celkového vyhodnotenia zapracovali aj tieto podnety. O celkových výsledkoch budú občania obci informovaní nielen prostredníctvom miestneho rozhlasu, ale aj na pracovných stretnutiach lokálnych partnerstiev a využité pri príprave Programov rozvoja obci a Stratégie komunitou vedeného miestneho rozvoja.