| sadowod.com | vivaspb.com |

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z., ktorého obsahom bolo prerokovanie postupu združenia po rozhodnutí o schválení Stratégie CLLD pre územie a udelení štatútu MAS. Správna rada rozhodla:

a) Zabezpečiť zdroje na 5%-né spolufinancovanie SCLLD – do 10.12.2017; požiadať členské subjekty o mimoriadny príspevok v spojení s platbou nevyrovnaných členských príspevkov;

b) Spracovať a predložiť ŽoPr. V zmysle Výzvy IROP ŠC 5.1.1 - Výzva na predkladanie ŽoPr na chod MAS; Iniciatívne sa zapojiť do ďalších programov a výziev;

c) Stanoviť základné princípy informovania o možnostiach dotácii pre subjekty v území, prípravy projektov a transparentného výberu najlepších projektov a kontroly ich implementácie; Usilovať o efektívnosť využitia zdrojov, otvorenosť a informovanosť, transparentnosť hodnotenia, udržateľnosť projektov, integrovanosť a spoluprácu;

d) Pripraviť a realizovať informačnú kampaň medzi občanmi a subjektami na území MAS DUŠA, osobitnú pozornosť venovať informovaniu a príprave projektov v lokálnych partnerstvách;

e) Pripraviť aktivity realizovateľné v rámci projektov spolupráce;

f) Vybudovať komunikačný systém medzi orgánmi MAS DUŠA - lokálnymi partnerstvami MAS – miestnymi aktérmi;

g) Vybudovať kanceláriu MAS DUŠA, schváliť manažéra a prijať ďalšie personálne rozhodnuti;

h) Zabezpečiť dostatočnú kapacitu ľudí, ktorí budú pracovať v systéme ITMS+ a budú zabezpečovať podporu lokálnym administrátoro

i) Na základe stanovených kritérií uskutočniť výber odborných hodnotiteľov projektov a ďaľších odborných tímov;

j) Aktualizovať harmonogram výziev a zabezpečiť prípravu vyhlásenia prvých výziev;

k) Vyškoliť odborné tímy k riadeniu, administrácii a hodnoteniu projektov;

l) Zaktivizovať a skoordinovať prácu orgánov MAS DUŠA k zabezpečeniu implementácie SCLLD;

m) Prihlásiť MAS DUŠA za prijímateľa 2 % z daní;

n) Pripraviť aktualizáciu komunikačného systému v rámci územia MAS. Postaviť nový bezpečný webový portál a zabezpečiť jeho prepojenie s webovými stránkami obcí.

 

  1.