Dňa 15.12.2015 do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v zmysle Výzvy 19.2 v rámci Programu rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020 bol odovzdaný Projektový zámer Stratégie CLLD v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.. pod názvom Spolu za atraktívne, zdravé a ekonomicky silné územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína.