| sadowod.com | vivaspb.com |

Míľníky prípravy Stratégie CLLD

Dňa 20.11.2017 nám bolo z PPA doručené ROZHODNUTIE о SCHVÁLENÍ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A O UDELENÍ ŠTATÚTU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY, čo je presne dva roky po jej schválení Valným zhromaždením nášho verejno-súkromného partnerstva. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzkové náklady miestnej akčnej skupiny a oživenie bude miestna akčná skupina povinná implementovať schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou v plnom rozsahu.
Dňa 13.6.2017 sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z., ktoré schválilo Dodatok č. 2 k Stratégii CLLD na obdobie 2015 - 2023 v podmienkach VSP v posôbnosti MAS DUŠA, o.z., Doplnok č. 1 k Stanovám združenia a podanie Žiadosti o schválenie stratégie združenia v zmysle výzvy 21/PRV/2017.

Dňa 3.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po rozhodnuti PPA zverejneného 23.8.2016 o zrušení Výzvy č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o aktivitách spojených v pokračovaní činnosti združenia v nasledujúcom období.

Dňa 28.11.2016 sa uskutočnilo Mimoriadne valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z. v sídle združenia - na Mestskom úrade v Strážskom. Na programe zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Stratégii CLLD pre územie verejno-súkromného partnerstva v pôsobnosti združenia. Zhromaždenie rozhodlo v rámci Výzvy č. 20/PRV/2016 na predkladanie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov MAS - predložiť riadiacemu orgánu Dodatok k Stratégii CLLD v pôsobnosti VSP MAS DUŠA, o.z.
Dňa 15.12.2015 do podateľne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  v zmysle Výzvy 19.2 v rámci Programu rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020 bol odovzdaný Projektový zámer Stratégie CLLD v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.. pod názvom Spolu za atraktívne, zdravé a ekonomicky silné územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína.