| sadowod.com | vivaspb.com |

Aktivity a diskusie

Určené zástupcom neverejného sektora - podnikateľom, SHR, štatutárom podnikateľských subjektov, občianskych združení, záujmových organizácií a spolkov, aktívnym občanom.

Predstaviteľom verejného sektora - organizácii zriadených štátom, resp. samosprávou

so sídlom na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.

 

Vážená pani,

Vážený pán,

v súvislosti s prípravou Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) vo väzbe na prípravu Programov rozvoja obcí  spoločne so starostom obce Vás pozývame ako jedného z miestnych aktérov rozvoja

na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnia

od 4.11. do 16.11.2015 v členských obciach

spravidla na obecných úradoch

 

 

 

Obsahom pracovného stretnutia budú otázky stanovenia priorít a cieľov Stratégie CLLD pre nasledujúce obdobie a systém koordinácie postupu rozvoja obce a celého mikroregiónu. Zároveň budeme diskutovať o možnostiach a podpore Vašich podnikateľských aktivít, o činnosti neziskových organizácií a rozvoji miestnych aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka. Prediskutujeme problémy rozvoja Vašej obce, ale aj možnosti čerpania európskej pomoci pre Vašu podnikateľskú činnosť, resp. činnosť Vašej organizácie v programovom období 2014-2020.

 

 

Stretnutia sa uskutočnia:

4.11.2015 o 17.00 hod. v Šamudovciach - OcÚ

5.11.2015 o 8.30 hod. v Laškovciach - OcÚ

5.11.2014 o 14.00 hod v Brekove - OcÚ

6.11.2015 o 17.00 hod. v Pustom Čemernom - OcÚ

9.11.2015 o 17.00 hod. v Pozdišovciach

10.11.2015 o 11.00 hod. vo Voli

10.11.2015 o 13.00 hod v Zbudzi - Spoločenská miestnosť + Staré + Oreské

10.11.2015 o 16.00 hod v Lesnom - OcÚ + Suché

11.11.2015 o 9.30 hod. v Strážskom

12.11.2015 o 10.00 hod. v Trnave pri Laborci - OcÚ

12.11.2015 o 14.30 v Nacinej Vsi - OcÚ + Petrovce nad Laborcom

16.11.2015 o 17.00 vo Vinnom - OcÚ

Zásluhou členskej organizácie MINET, s.r.o. sú obecné úrady členských obcí mikroregiónu DUŠA prepojené prostredníctvom telefónov pracujúcich na systéme VoiP, čím poskytovatel telefónov podporuje znížovanie nákladov obcí. Za túto aktivitu vedeniu MINET, s.r.o. patrí naše úprimné podakovanie.