| sadowod.com | vivaspb.com |

MAS DUŠA, o.z. vypracovala a odovzdala k hodnoteniu Integrovanú stratégiu rozvoja územia (ISRÚ) vo svojej pôsobnosti, ktorou sa v 2. kole výzvy na predkladanie žiadosti o predkladanie ISRÚ v rámci opatrenia 4.1 a 4.3 Programu rozvoja vidieka uchádza o získanie štatútu MAS, ktorý priznáva riadiaci orgán - PPA.


Strategickým cieľom ISRÚ je;

Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života, osobitne stavu životného prostredia územia v pôsobnosti MAS DUŠA prostredníctvom cielených aktivít podnikov, miestnych samospráv a lokálnych skupín zameraných na maximalizáciu zhodnocovania jeho endogénnych zdrojov.

Strategický cieľ je postavený na štyroch strategických prioritách:
1. Kvalita vzdelávania, poradenstva a rozvoj informovanosti
2. Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť
3. Dynamika obnovy obcí
4. Kvalita životného prostredia


Sme presvedčení, že spojením síl, akceptáciou dobrých nápadov a zosúladením záujmov máme šancu realizovať stratégiu, ktorá prispeje k rozvoju mikroregiónu a bude mobilizujúca pre väčšinu obyvateľov nášho mikroregiónu DUŠA.
ISRÚ po vyhodnotení a schválení riadiacim orgánom bude v plnom znení zverejnená na tejto stránke.

Pracovný návrh priorít a opatrení nájdete aj v časti - link DOKUMENTY.

Vaše námety môžete zaslať v písomnej podobe na poštovú adresu sídla MAS DUŠA alebo elektronicky na e-mailovú adresu.

Pozri: Návrh priorít a opatrení
NÁVRH PRIORÍT A OPATRENÍ ISR ÚZEMIA MAS DUŠA
Tabuľka - Identifikácia projektových návrhov