| sadowod.com | vivaspb.com |

Míľníky prípravy Stratégie CLLD

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady MAS DUŠA, o.z., ktorého obsahom bolo prerokovanie postupu združenia po rozhodnutí o schválení Stratégie CLLD pre územie a udelení štatútu MAS. Správna rada rozhodla:

a) Zabezpečiť zdroje na 5%-né spolufinancovanie SCLLD – do 10.12.2017; požiadať členské subjekty o mimoriadny príspevok v spojení s platbou nevyrovnaných členských príspevkov;

b) Spracovať a predložiť ŽoPr. V zmysle Výzvy IROP ŠC 5.1.1 - Výzva na predkladanie ŽoPr na chod MAS; Iniciatívne sa zapojiť do ďalších programov a výziev;

c) Stanoviť základné princípy informovania o možnostiach dotácii pre subjekty v území, prípravy projektov a transparentného výberu najlepších projektov a kontroly ich implementácie; Usilovať o efektívnosť využitia zdrojov, otvorenosť a informovanosť, transparentnosť hodnotenia, udržateľnosť projektov, integrovanosť a spoluprácu;

d) Pripraviť a realizovať informačnú kampaň medzi občanmi a subjektami na území MAS DUŠA, osobitnú pozornosť venovať informovaniu a príprave projektov v lokálnych partnerstvách;

e) Pripraviť aktivity realizovateľné v rámci projektov spolupráce;

f) Vybudovať komunikačný systém medzi orgánmi MAS DUŠA - lokálnymi partnerstvami MAS – miestnymi aktérmi;

g) Vybudovať kanceláriu MAS DUŠA, schváliť manažéra a prijať ďalšie personálne rozhodnuti;

h) Zabezpečiť dostatočnú kapacitu ľudí, ktorí budú pracovať v systéme ITMS+ a budú zabezpečovať podporu lokálnym administrátoro

i) Na základe stanovených kritérií uskutočniť výber odborných hodnotiteľov projektov a ďaľších odborných tímov;

j) Aktualizovať harmonogram výziev a zabezpečiť prípravu vyhlásenia prvých výziev;

k) Vyškoliť odborné tímy k riadeniu, administrácii a hodnoteniu projektov;

l) Zaktivizovať a skoordinovať prácu orgánov MAS DUŠA k zabezpečeniu implementácie SCLLD;

m) Prihlásiť MAS DUŠA za prijímateľa 2 % z daní;

n) Pripraviť aktualizáciu komunikačného systému v rámci územia MAS. Postaviť nový bezpečný webový portál a zabezpečiť jeho prepojenie s webovými stránkami obcí.

 

  1.  
Dňa 20.11.2017 nám bolo z PPA doručené ROZHODNUTIE о SCHVÁLENÍ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A O UDELENÍ ŠTATÚTU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY, čo je presne dva roky po jej schválení Valným zhromaždením nášho verejno-súkromného partnerstva. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prevádzkové náklady miestnej akčnej skupiny a oživenie bude miestna akčná skupina povinná implementovať schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou v plnom rozsahu.
Dňa 13.6.2017 sa uskutočnilo Mimoriadne Valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z., ktoré schválilo Dodatok č. 2 k Stratégii CLLD na obdobie 2015 - 2023 v podmienkach VSP v posôbnosti MAS DUŠA, o.z., Doplnok č. 1 k Stanovám združenia a podanie Žiadosti o schválenie stratégie združenia v zmysle výzvy 21/PRV/2017.

Dňa 3.10.2016 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MAS DUŠA. Obsahom rokovania bol postup združenia po rozhodnuti PPA zverejneného 23.8.2016 o zrušení Výzvy č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín. Správna rada rozhodla o aktivitách spojených v pokračovaní činnosti združenia v nasledujúcom období.

Dňa 28.11.2016 sa uskutočnilo Mimoriadne valné zhromaždenie MAS DUŠA, o.z. v sídle združenia - na Mestskom úrade v Strážskom. Na programe zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Stratégii CLLD pre územie verejno-súkromného partnerstva v pôsobnosti združenia. Zhromaždenie rozhodlo v rámci Výzvy č. 20/PRV/2016 na predkladanie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov MAS - predložiť riadiacemu orgánu Dodatok k Stratégii CLLD v pôsobnosti VSP MAS DUŠA, o.z.