| sadowod.com | vivaspb.com |

Analýza potenciálu územia

Po uskutočnom dotazníkovom prieskume o problémoch v členských obciach sa uskutočňuje prieskum potenciálu obcí a celého územia mikroregiónu v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z. Do prieskumu, ktorý sa uskutočňuje formou elektoronických a tlačených dotazníkov a je určený pre miestnych aktérov - zástupcom verejného a neverejného sektora. Popri členoch miestnych zastupiteľstiev a verejných inštitúcií je mimoriadna pozornosť sústredená zapojeniu zástupcov súkromného sektora - podnikateľom, zástupcom občianských združení. záujmových organizácií a spolkov, akívnym občanom, ako i rôznym sociálnym skupinám. Zber informácií a ich vyhodnotenie sa uskutoční do 30.10.2015.

Následne sa uskutočnia stretnutia s občanmi a vybranými skupinami odborníkov a sociálnych skupín k stanoveniu cieľov a priorít pre nasledujúce obdobie.

Orgány  MAS DUŠA, o.z. po aktualizácii dát, zhromaždených v rámci prípravy Integrovanej stratégie rozvoja územia v rokoch 2008-2010 pokračujú v príprave Stratégie CLLD v novom programovom období. Od začiatku septembra je realizované bezprostredné zapojenie miestnych aktérov do prípravy Stratégie. Realizuje sa projekt analýzy potrieb a potenciálu obcí a lokálnych partnerstiev. Do úvodnej fázy analýzy sa zapojila väčšina poslancov samosprávnych orgánov. V týchto dňoch sú aktivizovaní ďalší miestni aktéri, čo uľahčuje určenie cieľov a priorít verejno-súkromného partnerstva MAS DUŠA pre nasledujúce roky.