| sadowod.com | vivaspb.com |

Na Silvestra v pravé poludnie sa uskutočnil výstup výstup na hrad Brekov. (Brekov, december 2009)

Dňa 16. 12. 2009 sa konal vo viacúčelovej sále v Strážskom tradičný predvianočný koncert Speváckeho zboru ROZKVET pod názvom "Šťastie zdravie, pokoj všetkým vinšujeme Vám" (Strážske, december 2009)

Dňa 30.11.2009 v Michalovciach sa uskutočnil seminár k príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS DUŠA. Obsahom podujatia bolo zosúladenie návrhovaných projektových zámerov jednotlivých subjektov, priorít a opatrení.(Michalovce, november 2009)

Dňa 4.11.2009 v Michalovciach sa uskutočnilo neformálne vypočutie kandidátov na poslancov VÚC z členských obcí územia MAS DUŠA. (Michalovce, november 2009)

Dňa 25. 10. 2009 KST Strážske ukončil turistickú sezónu výstupom na Krivošťtanku. Za pekného počasia sa stretli turisti zo Strážskeho, Michaloviec a blízkeho okolia. V neformálnych rozhovoroch odzneli aj námety k rozvoju turistiky na území MAS DUŠA, ktoré budú zahrnuté do pripravovanej integrovanej stratégie rozvoja územia. (Strážske, október 2009)

Dňa 12.10.2009 v Michalovciach sa uskutočnilo riadne rokovanie SR. Obsahom rokovania bola príprava inovovanej integrovanej stratégie rozvoja územia MAS DUŠA, zhodnotenie priebehu stretnutí lokálnych partnerstiev a prípravy projektových zámerov. Členovia SR boli informovaní o záveroch medzinárodných konferencii a workshopov, ktorých sa zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA. o.z. (Michalovce, október 2009)

Dňa 12.10.2009 vo firme Befor, s.r.o. na Ulici Július Barč Ivana 24 v Michalovciach sa uskutočnila prehliadka a pripomienkovanie modelu autobusovej zastávky schváleného pre územie MAS DUŠA. Za účasti starostov obcí a členov správnej rady ako aj Ing. arch. Martina Hakoša - autora projektu a Ing. Miroslava Boroviča - zhotoviteľa stavby boli dohodnuté detaily posledných úprav pred umiestením prvej zastávky v Petrovciach nad Laborcom. Postupne bude model zástavky v prevedení obecných farieb budovaný v obciach územia MAS DUŠA. (Michalovce, október 2009)

Dňa.8.10.2009 sa v Ždani (okres Košice - okolie) zúčastnili zástupcovia MAS DUŠA, o.z. - Nadežda Jurková a Ján Frena. Jeho obsahom bolo predstavenie Programu rozvoja vidieka, osobitne osi 4 LEADER a prípravy integrovaných stratégií územia. (Ždaňa, október 2009)

Dňa 27.9.2009 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo stretnutie k potrebám mladých a podmienkam racionálneho trávenia voľného času. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci systému posilňovania identity k územiu MAS DUŠA a prípravy jeho integrovanej stratégie rozvoja. Obsahom rokovania bola informácia o činnosti združenia a prerokovanie námetov činnosti v rokoch 2009 – 2013. Súčasťou akcie bolo odovzdanie súpravy športového výstroja s logom MAS DUŠA a erbom obce (Lesné, september 2009)

V dňoch 25.-27.9.2009 sa v priestoroch obecného úradu v ŠAMUDOVCIACH uskutočnila chovateľská výstava. Organizátorom výstavy bola miestna základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov pod patronátom MAS DUŠA, o.z. a Obce Šamudovce. (Šamudovce, september 2009)